Reklamační řád Rodvi s.r.o.


Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi společností Rodvi s.r.o., se sídlem Na Hlavní 108/70, Praha 8 - Březiněves 182 00, IČ:06315411 (dále jen „prodávající“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé.
 • Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující v obchodě (dále jen „kupující v obchodě“), kdy kupující v obchodě je vymezen v § 2158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího v obchodě“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“.
 • Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen buď číslovaný záruční list a dodací list, nebo daňový doklad, na kterém je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 1. Prodej zboží v obchodě a práva z vadného plnění
 2. Dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji. Nepřevezme-li kupující věc v uvedené době, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.
 3. Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.
 6. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení prodávajícího nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 9. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení o předání věci kupujícímu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
 13. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
 14. Práva z vadného plnění lze uplatnit pouze v průběhu záruční doby. Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada věci objevila. Je-li právo z vadného plnění uspokojeno výměnou vadné věci za věc bezvadnou, běží nová záruční lhůta ode dne převzetí nové věci.
 15. Prodej zboží podnikatelům a práva z vadného plnění

Záruční podmínky a uplatnění práv z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 2. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
 4. Dodá-li prodávající kupujícímu vadné zboží v rozporu s Objednávkou přijatou, má kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Zjistí-li kupující vadu na zboží, které mu prodávající dodal, uplatní práva z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci v záručním listu, dodacím listu, na obalu, v daňovém dokladu, nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 4. Není-li na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

III. Výluky z odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění

Kupující nemůže vůči prodávajícímu uplatnit práva z vadného plnění v těchto případech:

 • Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky, způsobené originalitou každého kusu, z toho důvodu rozdílnost v barevnosti u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Platí i při dodávce rámečků na dveře, které jsou vyráběny z dřevěného masivu a proto nemohou barevně ladit s dýhou na dveřích nebo zárubních. Totéž platí i u dveří a zárubní v provedení povrchové úpravy dýha.
 • Výrony pryskyřice („smolení“). Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, kterou dodavatel nemůže ani při vynaložené veškeré možné snahy předem odhalit. Tato skutečnost by neměla být příčinou a předmětem reklamace a je třeba s ní počítat.
 • Dřevo není homogenní materiál a nevykazuje stále stejné fyzikální a chemické vlastnosti. I stejný druh dřeviny má podle místa růstu, průběhu letorostů, směru řezu (a mnoha dalších faktorů) poměrně odlišné vlastnosti. Těmi důležitými jsou z hlediska barevného provedení hustota dřeva, nebo podíl tvrdých a měkkých vláken.
 • Případné vystoupení letokruhů je zapříčiněno používáním vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit.
 • Drobné mezery mezi spoji zasklívacích lišt a rámečků kazetových výplní.
 • Změny způsobené běžným používáním výrobku např. změna tonace barvy.
 • Výrobky, vadné, neúplné – zakoupené ve snížené ceně.
 • Rosení skel u oken a dveří, způsobené fyzikálními vlivy vnějšího prostředí (neplatí pro rosení v meziprostoru skel).
 • Neseřízenost dveří a oken, způsobené běžným užíváním výrobku či vnějšími fyzikálními vlivy.
 • Reklamované vady nebudou uznány v případě, že se bude jednat o vady vzniklé:
  • nesprávnou nebo neodbornou manipulací
  • záměrným poškozením
  • mechanickým poškozením
  • zásahem do konstrukce výrobku (zkracování, hoblování atd.)
  • nesprávnou přepravou
  • špatným a nevhodným skladováním v rozporu s návody prodávajícího
  • běžným opotřebením
  • nesprávnou montáží v rozporu s montážními podmínkami prodávajícího
  • nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího
  • v důsledku nevhodného prostředí s vyšší nebo rozdílnou teplotou a vlhkostí na obou stranách
  • v případě, že kupující potvrdí nesprávné znění či obsah nabídky nebo zakázky
  • nedoléhající zárubeň na zeď, z důvodu křivosti a nekolmosti zdiva v tomto případě vzniká kolem zárubní a stěnou mezera, jejíž zapravení si kupující řeší sám
  • křivost osazení zárubně na stávající kovovou zárubeň, která je již špatně a křivě zazděna. Při montáži nové obkladové zárubně je nutné stávající kovovou zárubeň kopírovat.
  • křivost stávající zárubně, rozměrové odchylky zárubně či závěsů při instalaci křídel na stávající zárubeň
  • u veškerého lakovaného kování (např. leštěná a lakovaná mosaz, dtto bronz, dtto nikl apod.) nelze reklamovat mechanické poškození a následné barevné odlišnosti vzniklé běžným užíváním (ohmatání laku a poškození vlivem potu nebo ostrých předmětů – např. prsteny apod.).
 • Kontrola jakosti je prováděna vizuálně při pohledu na dveřní křídlo ve svislé poloze ze vzdálenosti 1,5 m za denního osvětlení. Jako dekorační materiál jsou použity přírodní dýhové sesazenky, vyráběné dle ČSN 49 2320, STN 49 2320 z okrasných dýh jakostně zatříděných do I. třídy jakosti dle ČSN 49 2315.
 • Vzhledem k použití výhradně přírodních dýhových materiálů je povolena barevná odlišnost sesazenek na jednotlivých kusech dveřních křídel a v případě kombinovaných rámových sesazenek ve skladbě sesazenky.
 • Dále je povolena mezní tolerance na prohnutí dveří na výšku 4 mm.
 • Zboží je nutné zkontrolovat z hlediska kompletnosti, rozměrů a jeho nepoškozeného stavu před zahájením montáže. V případě dokončené montáže lze předpokládat, že zboží bylo před zahájením montáže v pořádku a bezvadném stavu. Veškerá poškození a vady ohlášené po montáži, s výjimkou skrytých výrobních vad, nemohou být předmětem reklamace.

 1. Reklamační řízení při prodeji v obchodě
 1. Kupující v obchodě má právo uplatnit reklamaci výrobků přímo u prodávajícího, nebo u toho, koho prodávající určí. Kupující v obchodě doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, kdy s ohledem na rychlejší vyřízení reklamace kupujícího v obchodě doporučuje prodávající kupujícím sídlícím mimo Prahu doručovat reklamaci na adresu v sídle Mukařovského 1985/5, Praha 5. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit záruční list a dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned při předložení reklamovaného zboží. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).
 2. Kupující je povinen v případě reklamace již namontovaného či zabudovaného zboží umožnit reklamačnímu technikovi prodávajícího detailní kontrolu místa a odbornosti a podmínek instalace a příp. převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace dveří a zárubní, oken a parapetů se vychází z technických a výrobních norem prodávajícího.
 3. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující v obchodě nároky uvedené v části I. tohoto reklamačního řádu a kupující podnikatel nároky uvedené v části II. tohoto reklamačního řádku.
 4. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
 5. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující v obchodě právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze úměrné, má kupující v obchodě právo na výměnu zboží; týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu.
 6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím v obchodě dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující v obchodě uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

Kupující v obchodě má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím.

 1. Reklamační řízení při prodeji podnikatelům
 2. Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu reklamačního oddělení v Rodvi s.r.o. Praze 5 – Mukařovského 1985/5. Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen záruční list a dodací list nebo daňový doklad, na kterém je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned po předložení zboží. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná záruka). Doba trvání reklamace se počítá ode dne uplatnění reklamace, do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Informace o vyřízení reklamace přijde na email z registrace kupujícího. V případě neoprávněné reklamace se délka záruční doby neprodlužuje.
 3. Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující:
 • požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel, pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 2. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
 3. Prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li Rodvi s. r. o. vady ve lhůtě stanovené podle předchozí věty, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 4. Při výměně zboží musí být původní zboží vráceno prodávajícímu nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.
 5. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.
 6. K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:
 • změnu stavu zboží nezpůsobil
 • ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.
 1. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.
 2. Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.
 3. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 100,– Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

VII. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je přístupný na provozovně prodávajícího na adrese Na Hlavní 108/70, Praha 8 - Březiněves 182 00. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. března 2018.

V Praze dne 1. března 2018

Rudolf Vinš
Rodvi s.r.o..

Výše uvedený reklamační řád platí pro všechny firmy skupiny RODVI.

Montáž
Zaslat poptávku